Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Webnext.dk og kunden, hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt igennem. Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftligt accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne fraviges.

 

1. Generelt

1.1 Webnext.dk er et web- og online marketing bureau, der hjælper dets kunder med at blive synlige på nettet. Webnext.dk udarbejder hjemmesider, men bistår også kunden efterfølgende blandt andet med vedligeholdelse af hjemmesiden, online markedsføring med videre. Virksomhedens forskellige services inden for området gør, at kunderne kan gå fra idé til færdig løsning.

 

2. Produktet

2.1 Webnext.dk leverer hjemmesider baseret på WordPress CMS. Webnext.dk opsætter og tilretter plugins og tema således, at kunden ender med en færdig løsning klar til brug.

2.2 Webnext.dk bistår kunden med vejledning vedr. det visuelle i produktet, således at designet matcher kundens eksisterende grafiske designlinje eller udvikles efter det aftalte med kunden jf. pkt. 4.1.

Webnext.dk tilpasser hjemmesidens layout ud fra det enkelte temas funktionalitet og udarbejder således ikke et design fra bunden. Temaets funktionalitet for udseende afgrænser hvilke muligheder, der foreligger for at designe hjemmesiden. Såfremt kunden ønsker funktionalitet eller tilpas i en sådan grad, at det skal specialkodes anses det for at være uden for tilbuddet.

Det af kunden ønskede visuelle layout udspecificeres i fase 1 omkring igangsættelse og den aftalte grafiske designlinje fraviges ikke. Har kunden konkrete udbedringsønsker til designet, kan kunden fremkomme med disse, når kunden har produktet til korrektur jf. pkt. 4.1.

2.3 En løsning fra Webnext.dk indebærer de funktionaliteter og muligheder som WordPress CMS, og det enkelte tema stiller til rådighed. Såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer vil det være at betragte som arbejde uden for standardaftalen.

Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil Webnext.dk undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til kunden.

2.4 Såfremt der skal benyttes 3. partssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at kunden har mulighed for at læse om det lever op til kravene. Webnext.dk står ikke til ansvar for eksterne plugins. Til tider er eksterne plugins på engelsk, oversættelsen af disse er uden for tilbuddet.

2.5 Hjemmesiderne er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes dermed ikke.

2.6 Det er ikke muligt for Webnext.dk, at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på webhotel.

2.7 Når Webnext.dk leverer hjemmesider baseret på WordPress CMS, er Webnext.dk ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som kundens hjemmeside består af.

 

3. Reklamation

3.1 Webnext.dk yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden jf. pkt. 4.1. Reklamationer indgivet efter fristforløbet faktureres særskilt.

 

4. Samarbejdet og processen

4.1 Processen for udarbejdelse af hjemmesider vil foregå på følgende måde:

  1. Indledende dialog omkring funktionalitet, omfang, design, forretning, behov samt eventuelle eksempler. Denne indledende dialog resultere i en udfyldt formular, som sendes til både Webnext.dk samt kunden. Herefter modtager kunden en mappe som bedes udfyldes med de materialer, som Webnext.dk skal bruge for at lave hjemmesiden såsom menupunkter, tekster og billeder. Faseovergangen sker til næste fase når der er udfyldt formularen, mappen med materialerne udfyldt og sendt til Webnext.dk samt der er modtaget betaling.
  2. Hjemmesiden udarbejdes baseret på den udfyldte formular fra den indledende dialog og de tilsendte materialer.
  3. Hjemmesiden sendes til korrektion ved kunden. Kunden korrigere sin hjemmeside ved at tilgå den tilsendte formular, udfylde den og sende den til Webnext.dk. Der er som udgangspunkt kun én “korrektionsrunde”. Yderligere korrektioner faktureres særskilt efter gældende timepris.
  4. Webnext.dk udbedre herefter korrektionen og overdrager hjemmesiden til kunden ved at oprette bruger og sende oplæringsmaterialet. Webnext.dk ligger hjemmesiden online på kundens ønskede webhotel.

4.2 Et projekt er nomineret til at tage maksimum 60 dage. De 60 dage igangsættes, når formularen fra fase 1 igangsættelse er fremsendt. Skyldes en forsinkelse af projektet kundens forhold, og har Webnext.dk rykket herfor en gang, er Webnext.dk berettiget til at overdrage hjemmesiden og dermed fremsende endelig fakturering efter de 60 dage.

4.3 Webnext.dk skal have fremsendt korrekt login til det valgte Webhotel. Dette indebærer ftp, database samt adgang til kontrolpanel. Ydermere påhviler det kunden at sørge for, at hosten understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside kan uploades og er funktionsdygtig.

4.4 Det påhviler kunden at levere materialer til hjemmesiden såsom tekst og billeder. Webnext.dk gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder. Webnext.dk bistand vedrørende materiale til hjemmesiden vil betragtes som ekstra arbejde. Såfremt materialerne ikke modtages vil der blive indsat ”lorem ipsum”-tekst samt ”Kommer snart”-billeder.

4.5 Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden.

4.6 Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops. Såfremt kunden har et krav omkring at mødes, vil det blive gjort efter gældende timepris med mindre andet er aftalt.

4.7 Diverse opgaver såsom grafik, installering af plugins og andet webarbejde vil også foregå med de 4 faser. Se pkt 4.1

 

5. Ophavsret

5.1 Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden.

5.2 Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder Webnext.dk. Webnext.dk må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

 

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Webnext.dk kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

6.2. Webnext.dk kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

6.3 Kundens erstatningskrav over for Webnext.dk kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den indgåede aftale. Det samme gælder ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af Webnext.dk. Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod Webnext.dk, har Webnext.dk desuden ret til at søge regres, således at Webnext.dk i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet.

6.4 Webnext.dk kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

6.5. Såfremt en hjemmeside eller webshop lavet af Webnext.dk skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan Webnext.dk ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Webnext.dk ej heller kan stilles til ansvar for.

6.6 Såfremt Webnext.dk har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop kan Webnext.dk ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

6.7 Webnext.dk kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

6.8 Webnext.dk kan ikke drages til ansvar såfremt de er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi rekommandere altid at gå til en fagkyndig ved juridske ting.

6.9 Webnext.dk kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden.

6.10 Såfremt Webnext.dk byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves forholder Webnext.dk sig retten til, at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af, beløb til kunden.

 

7. Betaling

7.1 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms.

7.2 Faktura vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist

7.3 Betaling for Webnext.dk ydelser i forbindelse med hjemmeside eller webshop sker i to rater:

  1. Første halvdel forefalder til betaling ved igangsættelse af projektet.
  2. Anden halvdel forefalder til betaling ved overdragelse af hjemmesiden eller den nominerede tid. Se pkt. 4.1 og 4.2

7.4 Der vil ved opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner mm. blive faktureret ved opgavens start.

7.5 Betaling af samarbejdsaftaler skal forudbetales

7.6 Ved Webnext.dk’ fakturering for medier. skal betalingen ske forud til Webnext.dk.

7.7 Alt arbejde fra Webnext.dk vil først blive igangsat, når betaling for arbejdet er modtaget.

7.8 Har kunden indgået en samarbejdsaftale med Webnext.dk vil det fremgå af tilbuddet, hvor lang tid der faktureres for.

7.9 Ekstra arbejde faktureres ved 550 DKK + moms pr. time.

7.10 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

Det skal fastslås, at manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved Webnext.dk har ret til at stoppe opgavens udførsel, sætte eventuelle services på hold samt fakturer udestående beløb.

7.11 Bistand til kunden i henhold til databehandleraftalen faktureres efter timepris under pkt. 7.9.

 

8. Bindingsperiode samt opsigelse

8.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, dog bindes kunden for den forudbetalte periode jf. pkt. 7.8.

8.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 1 måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, eller med en 1. måneds varsel frem til ny betalingsperiode jf. pkt. 7.8 og 8.1.

8.3 Opsigelse skal ske skriftligt til info@webnext.dk for frigørende virkning.

 

9. Andet

9.1 Webnext.dk er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

 

10. Ændringer

10.1 Webnext.dk er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for, at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

 

11. Force majeure

11.1 Hverken Webnext.dk eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.